Fem kännetecken för framtidens fabrik

I artikeln skissar Rasmus Hasle Teknisk Chef hos Dansk Teknologisk Institut DTI en bild av morgondagens produktion. DTI deltager i ett stort antal EU projekt för att utveckla morgondagens produktionsteknik för danska företag. Ett av dessa projekt är den EU-finansierade SHOP4CF, som i mycket korta termer handlar om att utforma framtidens produktion med rätt balans mellan människa och maskin. Även om dagens moderna tillverkningsföretag har kommit långt när det gäller att inrätta effektiva och i flera fall högteknologiska produktionsanläggningar så finns det mycket kvar att göra

Rasmus Hasle ger fem förslag på viktiga karaktärsdrag för framtidens fabrik:

  1. Människocentrerad

Under många år har det varit en produktionsingenjörs stora dröm att nå den punkt där 100 procent av alla tillverkningsprocesser automatiseras, släcka ljuset, gå hem och låta robotarna göra allt jobbet. Det finns dock några problem med den drömmen.

För det första är det i de flesta fall alldeles för dyrt att automatisera 100% av produktionsprocessen. En bra tumregel är att du bara ska automatisera 80 procent av din produktion, eftersom de sista 20 procenten skulle kosta 80 procent av priset för att automatisera allt.

För det andra växer lyckligtvis ett erkännande att den bästa produktionsprocessen uppnås i samarbetet mellan robotar och människor. Rollfördelningen är att robotarna tar på sig det tunga, tråkiga och ansträngande arbetet och människor utför de kreativa och motoriskt komplicerade uppgifterna. Det finns därför fortfarande ett stort behov av människor i framtidens fabrik.

  1. Omkonfigurerbar

Framtiden pekar alltmer på att statiska produktionslinjer kommer att försvinna och ersättas av mer dynamiska arbetsstationer där produkter transporteras mellan arbetsstationer med hjälp av mobila samarbetsrobotar. Anledningen till denna utveckling är att produktionen alltmer går över till en produktion med många varianter och minskade volymer på engelska benämner man detta ”High Mix Low Volyme” ett annat ord är anpassad produktion.

Det är dock fortfarande en stor utmaning för mindre företag att etablera en flexibel automatiserad och anpassad produktionsprocess. Det kräver mer flexibla produktionsutrustningar och flexibla robotinstallationer – det som produktionstekniker kallar omkonfigurerbara produktionsprocesser – vilket är något som DTI arbetar målmedvetet med att utveckla.

  1. Intelligent

Artificiell intelligens kommer att lyfta framtidens fabriksnivåer – djupt inlärningsbaserade algoritmer möjliggör för robotar att upptäcka kvalitetsfel tidigt, AI möjligör avancerad produktionsplaneringsprogramvara som kan förutsäga maskinstörningar och föreslå justeringar i produktionsprocessen.

VR och AR-teknik kommer också att spela en mer framträdande roll i framtidens fabrik som ett beslutsverktyg som till exempel kan lägga till ett lager av relevant information ovanpå vad ögat ser och som ett verktyg för att koppla ihop människor och maskiner – till exempel i geografiskt frikopplade fabriker eller i farliga eller sterila arbetsmiljöer.

  1. Återvinning

En kommande trend är att företag erbjuder kunder att återköpa sin gamla produkt. Företaget demonterar och använder vissa delar eller kritiska komponenter för att bygga en ny generation av produkten. Detta kräver en ny produktdesign och att produkterna lätt kan demonteras för återvinning. Denna trend kommer att bli mer viktig eftersom tillgången till råvaror blir alltmer kritisk.

  1. Datadriven

Företagen kommer i allt högre grad att kunna omvandla sitt nuvarande beslutsunderlag från magkänslor till faktiska uppgifter – och därmed hitta det mest optimala sättet att producera. Med mer och bättre data – och ett system för att hantera det – gör det lättare att göra tillförlitliga prognoser och analyser.