Små och medelstora företag måste bli mycket bättre på robotar och automation

Om Sverige ska behålla sin framträdande position som industrination krävs det en kraftfull satsning på automation och robotar. Inte minst i de små och medelstora företagen.

Ove Leichsenring är ordförande för SWIRA, en branschförening som arbetar för en ökad robotautomation i den svenska industrin. På konferensen ”Robotiserad automation”, som hölls på Elmia i Jönköping i mitten av september, gav han en nulägesbild av hur det ser ut inom industrin när det gäller robotautomation och vad som krävs för att svenska tillverkningsföretag ska vara fortsatt konkurrenskraftiga.

– Vid en första anblick ser det ganska bra ut, säger han. Sverige ligger på 5:e plats när det gäller antal robotar som används inom tillverkningsindustrin. Men skrapar man lite på ytan ser det genast betydligt mer bekymmersamt ut.

– Många av de stora företagen ligger i främsta linjen och man förstår vikten av att effektivisera och automatisera sin tillverkning. Men i flertalet av små och medelstora företagen går utvecklingen långsamt. Det är oroande av flera anledningar. Främst för att automation är en överlevnadsfråga i dagens allt mer konkurrensutsatta näringsliv. 

I ett internationellt perspektiv ligger Sverige alltså högt på listan över länder där den installerade basen av robotar inom industrin är som allra mest intensiv. 

– Här i landet går det 240 robotar per 10 000 industriarbetare, vilket ska jämföras med 106 robotar per 10 000 industriarbetare i Europa i genomsnitt (statistik från 2017). Bara i Sydkorea, Singapore, Japan och i Tyskland är robottätheten högre. 

Bortser vi från fordonsindustrin är Sverige inte längre i topp

Exkluderar man fordonsindustrin, som står för merparten av robotanvändningen i Sverige, träder en annan bild fram. 

– Jämfört med exempelvis Danmark, som inte har någon fordonsindustri att tala om, ligger vi helt klart efter. I Danmark finns robotar i betydligt större utsträckning inom samtlig tillverkningsindustri jämfört med Sverige, fortsätter Ove Leichsenring.

Insikten om robotarnas betydelse för att bibehålla konkurrenskraften finns naturligtvis hos många företagsledningar. 

– Men man saknar ofta kunskap och resurser för att driva sina automationstankar i mål. En annan orsak är, så banalt det kan låta, att man inte har tid. Det dagliga arbetet kräver fullt fokus, så det finns inte tid över för att strategiskt blicka framåt. Något som varit särskilt tydligt under de senaste årens högkonjunktur.

– På sikt är det här allvarligt och man riskerar att bli utkonkurrerade. När man tidigare hade en eller två konkurrenter i Sverige att förhålla sig till måste man nu kunna konkurrera med hela världen.             

– De företag som inte förnyar sig kommer även att få svårt att attrahera den kompetens de behöver i framtiden. 

Automation är nödvändig för fortsatt konkurrensförmåga

Med jämna mellanrum dyker det upp tidningsartiklar och nyhetsinslag i radio och TV som beskyller robotarna och automationen för att jobb försvinner inom industrin.

– Det är ett kortsiktigt synsätt och egentligen förhåller det sig precis tvärtom. Automation är en nödvändig förutsättning för fortsatt konkurrensförmåga, menar Ove Leichsenring. Företag som tar hjälp av robotar ökar sin produktion, kan leverera med högre kvalitet och får därmed bättre lönsamhet och kan på så sätt skapa goda förutsättningar för att jobben inte ska försvinna, som de annars skulle ha gjort om företagen slås ut.

– Samtidigt som robotarna tar över vissa jobb så skapar automatiseringen nya arbetstillfällen. Här har industrin, och framför allt de mindre företagen, en utmaning att kontinuerligt vidareutbilda sin personal och få fler ungdomar intresserade att arbeta i industrin. 

– Tyvärr väljer allt för få unga att söka sig till industrin, särskilt till mindre företag, och det tror jag främst beror på att ungdomarna har en felaktig bild av vad industrijobb innebär. De tunga, smutsiga och bullriga jobben är mer eller mindre borta. 

– Ett jobb inom industrin, till exempel som produktions- eller automationstekniker är bra betalt redan från början. Dessutom finns det gott om intressanta jobb som förutom kompetens om olika industriella applikationer och produktionsprocesser även kräver kunskap om hur man integrerar robotar, sensorer, datorer och mekaniska enheter till fungerande produktionssystem.

–  I mindre företag kan man dessutom vara med och påverka på ett helt annat sätt än i ett större företag, avslutar Ove Leichsenring. 

Robotlyftet

För att öka introduktionen av robotar inom industrin finns det flera statliga initiativ. Ett är Robotlyftet som ska främja automation i Sveriges små och medelstora företag. Målet är att öka företagens kunskaper om användningen av och investeringar i automationslösningar.

–  Ökad kunskap genom utbildningsinsatser, tillsammans med ekonomiskt stöd gör det möjligt för fler företag att våga göra investeringar i automationsteknik och robotar. Det är positivt, understryker Ove Leichsenring.

–  Det är viktigt att man kommer igång, att man vågar ta första steget. Även om mycket annat pockar på uppmärksamhet i företaget är det klokt att investera i tid för att sätta sig in i de här frågorna på riktigt. I slutänden handlar det, drastiskt uttryckt, om att leva eller dö.

Saxat ur Position Sverige