Låt Robotlyftet fortsätta sitt viktiga arbete!

Den svenska industrin går nu på högvarv efter en dramatisk inbromsning förra året. Efterfrågan på konkurrenskraftig inhemsk tillverkning kommer att öka eftersom de globala försörjningskedjorna fortsatt är mycket ansträngda på grund av skenande fraktkostnader och nya Coronautbrott. Då är det angeläget att framgångsrika Industriutvecklingsprogram som Robotlyftet får fortsätta sitt viktiga arbete. Det handlar om att ställa om, förstärka och möta den globala konkurrens som många små och medelstora tillverkningsföretag (SMF) möter och därmed säkra och utveckla jobben i Sverige.

Under 2021 avslutas det 3 åriga industriutvecklingsprogrammet och det finns inga tecken på att den nuvarande regeringen och näringsdepartementet kommer att anslå ytterligare medel för en fortsättning. Robotlyftet är mycket uppskattat av SMF vilket medfört att avsatta medel inte har inte räckt till för att möta företagens intresse. Konsekvensen blir att många företag inte får den nödvändiga hjälpen med att gå vidare med sina automations och digitaliseringsplaner.

Internationell statistik visar att industrirobotanvändningen i Sverige är väl utvecklad, men det finns en stor potential att öka automatiseringen speciellt hos SMF. Det är väl känt att investeringar för att automatisera och digitalisera produktionsprocesser kan vara mycket utmanande för SMF eftersom man ofta saknar nödvändiga kunskaper om vilka produktionsprocesser som kan automatiseras.Därför gav den tidigare näringsministern Mikael Damberg Tillväxtverket i uppdrag att genomföra ”Robotlyftet” ett utvecklingsprogram inom ramen för Smart Industri Strategin för att främja automation och robotisering i tillverkande SMF.

Robotlyftet genomförs med ett enhetligt och effektivt arbetssätt i hela Sverige av IUC:s regionala nätverk (Industriella Utvecklings Centra) i samarbete med experter från forskningsinstitutet RISE och Robotdalen vid Mälardalens Högskola samt SWIRA (Swedish Industrial Robot Association). Dessa aktörer samverkar med myndigheten Tillväxtverket och har tillsammans formerat en för företagen unik genomförande process. Samtidigt har det skapats ett starkt kunskapsnätverk med det gemensamma målet att överföra denna kunskap till fler tillverkande SMF. Arbetet startar med en analys och genomgång av företagets produktionsprocesser som genomförs av ett femtiotal certifierade automationsexperter utspridda över hela landet. Företagen kan därefter söka en automationscheck som kan användas till fördjupade projekteringsförstudier med hjälp av certifierade systemintegratörer. I programmet ingår även utbildningsinsatser av olika slag.

Under drygt 3 år har Robotlyftet nått fram till ca 2500 SMF i hela landet. Något fler än 600 av företagen har genomfört en fördjupad analys av sin produktionsprocess. Ca 215 företag har tagit del av Tillväxtverkets automationscheckar för att gå vidare med en fördjupad inledande projektering för automation och/eller robotisering i samarbete med systemintegratörer. Bedömningen är att 100-150 företag i dagsläget har gått vidare med en investering vilket är en fantastisk framgång.

Den genomsnittliga storleken på automationscheckar från Tillväxtverket är ca 133.000 SEK, företagens egeninsats är mellan 25-75% av detta belopp. Systemintegratörer har lagt ner ca 50 manår för genomförande av projekteringarna vilket också fått den positiva effekten att systemintegratörerna ökat sitt fokus mot SMF och utvecklat kostnadseffektiva automationssystem för detta kundsegment.

Nu ligger bollen främst hos Näringsdepartementet och Regeringen för att säkerställa fortsättningen på Robotlyftet. Sverige måste ha råd att satsa på sina tillverkande SMF så att företagen kvalificerar sig som konkurrenskraftiga leverantörer och producenter både på den globala och inhemska marknaden vilket säkerställer jobb och sysselsättning i Sverige. Utvecklingsprogram som Robotlyftet måste får verka över lång tid för att få avsedd effekt eftersom företagens ledtider för att investera i ny teknik är en tidskrävande process. Om programmet inte förlängs kommer många av de samarbetsstrukturer som etablerats slås sönder och arbetsmetodiken upphör att existera vilket måste betraktas som en ren och skär kapitalförstöring.

 

Ove Leichsenring

Ordförande SWIRA