Ny Rapport från OECD: ROBOTS, THEIR FUTURE AND THE ROLES FOR PUBLIC POLICY

Framstegen inom robotik kommer att göra livet enklare, rikare och friskare. Bredare robotanvändning hjälper till att höja arbetskraftens produktivitet. I takt med att vetenskap och teknik utvecklas kommer robotar att bli mer centrala för att hjälpa till att bekämpa infektionssjukdomar och upprätthålla kritisk infrastruktur. Regeringar kan påskynda och driva på utvecklingen av robotik inom alla sektorer och genom att: stödja tvärvetenskaplig FoU, och underlätta kommersialisering av forskningsresultaten samt öka förståelsen för nya robotlösningar tex inom hälso- och sjukvård och andra sektorer som jordbruk och byggnadsektorn. Intressant är att OECD rapporten även nämner den svenskutvecklade mobila OpiFlex-roboten som i exemplet producerar COVID-19-vaccinutrustning.

 

Kort sammanfattning av policyrekommendationer från OECD:

 

1 Offentligt stöd för forskning och utveckling inom robotik är viktigt. Robotik kräver tvärvetenskaplig forskning. Mångfalden av tillämpningar innebär att det blir alltmer viktigt med internationella forskningssamarbeten. Många offentliga myndigheter kan spela en viktig roll i utvecklingen av robotik och nya tillämpningar och medverka till finansieringen av testbäddar.

2 Det är viktigt att hjälpa framför allt SMF företag att förstå hur företagens lönsamhet påverkas av investeringar i robotautomation. Stödprogram som syftar till ökad användning av robotautomation är till stor hjälp för många små och medelstora företag. Regeringar kan underlätta små och medelstora företags deltagande i standardprocesser, och hjälpa till att förmedla företagens synpunkter till organisationer som arbetar med standardiserin

3 Hjälp med investeringsskatteavdrag på maskiner, inklusive robotar driver på implementeringen hos företag. Regeringars inställning till robotar och robotautomation påverkar också företagens vilja att driva på implementeringen det kan ske till exempel genom att stödja utställningar och publicera framgångsrika exempel från industrin eller nya användningsområden för robotar.

4 För att underlätta robotanvändning i hälsosystem kan regeringar stödja plattformar som lyfter fram ledande robotlösningar i hälso- och sjukvårdssystemet och robotteknik som används i olika krissituationer.

5 Exempel på framgångsrika läroplaner i robotik finns i flera länder som kan spridas vidare genom ett internationellt samarbete. Beslutsfattare bör också undersöka om datapolicyer skapar osäkerhet eller extrakostnader för robotutveckling och innovation, och väga dessa resultat mot andra samhällsprioriteringar som integritet.

6 Digital anslutning, särskilt 5G bredband, och bra täckning av fiberoptisk kabel kommer också möjliggöra vissa kritiska robotanvändningar.Policyer och teknik som stärker digital säkerhet är viktiga för säker och effektiv robotik.

 

Läs rapporten här :