SWIRA Pressmeddelande 27 September 2023

 Ny Robotstatistik för 2022 från International Federation of Robotics IFR 

År 2022 installerades mer än 553 000 industrirobotar i fabriker runt om i världen – en tillväxttakt på 5% jämfört med föregående år. I Asien installerades 73% av alla robotar, 15% i Europa och 10% i Amerika.

Asien, Europa och Amerika – översikt

Kina är världens största robotmarknad under 2022 installerades mer än 290.250 enheter vilket är en ökning på 5%. Denna ökning är anmärkningsvärd eftersom den till och med överträffar resultatet från 2021, som var en ökning med 57% jämfört med 2020. För att betjäna denna kraftigt växande marknad har inhemska och internationella robotleverantörer etablerat produktionsanläggningar i Kina som kontinuerligt ökat kapaciteten. I genomsnitt har årliga robotinstallationer i Kina ökat med 13% varje år (2017-2022).

Robotinstallationerna i Japan ökade med 9% till 50 413 enheter och överträffade nivån före pandemin på 49 908 enheter år 2019. Landet rankas som nummer två efter Kina när det gäller marknadsstorlek för industrirobotar. Japan är globalt ledande när det gäller tillverkning av robotar med en marknadsandel på 46% av den globala robotproduktionen.

Marknaden i Sydkorea ökade med 1% – installationer nådde 31 716 enheter år 2022. Detta var det andra året av marginell tillväxt efter fyra år av minskande installations siffror. Sydkorea förblir den fjärde största robotmarknaden i världen, efter USA, Japan och Kina.

Europa

Europeiska unionen är världens näst största robotmarknad med 70 781 installerade enheter år 2022 en ökning med 5%. Tyskland är en av de fem största robotanvändarna globalt med en marknadsandel på 36% inom EU. Robotinstallationerna i Tyskland minskade med 1% till 25 636 enheter. Italien följer därefter med en marknadsandel på 16% robotinstallationerna  ökade med 8% till 11 475 enheter under 2022. Den tredje största EU-marknaden, Frankrike, har en marknadsandel på 10% och ökade robotinstallationerna med 13%, till 7 380 enheter år 2022. I Storbritannien ökade installationerna av industrirobotar med 3% till 2 534 enheter år 2022 vilket är mindre än en tiondel av Tysklands robotinstallationer.

Amerika

I Amerika ökade robotinstallationerna med 8% till 56 053 enheter år 2022 och överträffade toppnivån från 2018 (55 212 enheter). USA, den största regionala marknaden, stod för 71% av installationerna i Amerika år 2022. Robotinstallationerna i USA ökade med 10% till 39 576 enheter. Detta var bara något mindre än toppnivån på 40 373 enheter som nåddes år 2018. Den främsta tillväxtmotorn var fordonsindustrin som ökade sina robotinstallationer med +47% till 14 472 enheter följt av metall- och maskinindustrin med 3 900 enheter och elektronikindustrin med 3 732 enheter.

De två andra stora marknaderna är Mexiko – här ökade installationerna med 13% till 6 000 enheter. I Kanada minskade efterfrågan med 24% till 3 223 enheter pga av minskad efterfrågan från fordonsindustrin.

Brasilien är en viktig produktionsplats för motorfordon och fordonsdelar: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) rapporterar en produktion på 2,4 miljoner fordon år 2022. Detta visar det stora potentialen för automation i landet. Årliga robotinstallationer ökade ganska långsamt med cykliska upp och nergångar. År 2022 installerades 1 858 robotar, vilket är 4% mer än året innan.

Utsikter

Året 2023 kommer att präglas av en avmattning i den globala ekonomiska tillväxten. Robotinstallationer år 2023 förväntas dock inte följa detta mönster. Det finns inga indikationer på att den övergripande långsiktiga tillväxttrenden kommer att avta inom en snar framtid. Målet att nå 600 000 installerade enheter per år globalt förväntas uppnås år 2024.

Sverige

Under 2022 installerades 1639 robotar i Sverige vilket är en minskning med 8% jämfört med rekordåret 2021 som sammanföll med uppskjutna investeringar från det pandemiska året 2020, vilket skapade en extraordinär tillväxt år 2021. År 2022 installerades 34% av robotarna inom metallindustrin (557 enheter; -2%). I Gummi- och plastindustrin installerades 251 enheter (+29%), och fordonsindustrin installerade 205 enheter (-7%). Flest robotar installerades för hantering/maskinbetjäning (1 102 enheter; -0%) och svetsning (188 enheter; -17%).

För att göra en jämförelse mellan olika länder beräknar IFR robottätheten i den samlade tillverkningsindustrin. Robottätheten är ett viktigt mått på industrins automationsgrad och därmed konkurrenskraft. Beräkningen baseras på antalet operativa robotar korrelerat till 10 000 anställda i tillverkningsindustrin. 

Automationsgraden är relativt hög inom den Svenska generella tillverkningsindustrin. År 2022 användes 281 robotar per 10 000 anställda i Sverige vilket innebär att Sverige fortsatt har den högsta robottätheten i den generella tillverkningsindustrin i Europa. Sverige har globalt den fjärde högsta robottätheten i den generella tillverkningsindustrin efter Japan, Kina och Republiken Korea. Men avståndet till länder som Danmark, Schweiz och Tyskland krymper. Stödprogrammet Robotlyftet har i hög grad bidragit till Sveriges tätposition genom att öka industrins medvetenhet om vikten av automation för ökad konkurrenskraft. Det är viktigt att Sverige inte förlorar sin tätposition därför är det angeläget att återstarta Robotlyftet.

Det operativa robotbeståndet i den svenska tillverkningsindustrin beräknas till 16 600 enheter, vilket är 6% högre än år 2021. 34% av beståndet användes inom metallindustrin (5 709 enheter; +5%) och 29% användes inom fordonsindustrin (4 771 enheter; +1%). Plast- och kemiproduktindustrin hade en andel på 8% och ökade sitt bestånd med 20% till 1 332 enheter.

Ove Leichsenring

Ordförande SWIRA

Diskutera & Kommentera

Hem Automationshjälpen SWIRA Pressmeddelande 27 September 2023

  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
Se alla kommentarer